Truy cập

Hôm nay:
34
Hôm qua:
101
Tuần này:
295
Tháng này:
2746
Tất cả:
95864

Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 27/06/2019 00:00:00

dịch tả lợn Châu Phi ở Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM THỦY

Số: 1016 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Thủy, ngày 26 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH


Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Xã Cẩm Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM THỦY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Thú y, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Công văn số 1960/BNN-TY ngày 20/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát


triển Nông thôn về viêc


chỉ đao


tâp


trung triển khai quyết liêt


, đồng bô ̣các biên


pháp phòng, chống bêṇ h Dic̣ h tảlơn


Châu Phi;


Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 21/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 24/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ thiệt hại và hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về quy định mức hỗ trợ thiệt hại và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ kết quả xét nghiệm tại Phiếu trả lời kết quả số 3909/CĐXN-CĐ, ngày 25/6/2019 của Chi cục Thú y vùng 3;

Căn cứ Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Long về diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn lợn;

Xét Tờ trình số 29/TTr-TY ngày 26/6/2019 của Trưởng trạm Thú y huyện Cẩm Thủy,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Cẩm Long huyện Cẩm Thủy như sau:

1. Vùng dịch: Cẩm Long đối với loài lợn kể từ ngày 26/6/2019.

2. Vùng bị dịch uy hiếp là xã tiếp giáp với xã Cẩm Long gồm: Cẩm Phú.

3. Vùng đệm gồm 02 xã: Cẩm Tân Phúc Do.

4. Các biện pháp phòng chống dịch: Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp dập dịch theo quy định theo Công văn số 1960/BNN-TY ngày 20/3/2019; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 21/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 24/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để nhanh chống khống chê, dập tắt dịch, không để lây lan ra diện rộng, giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi. Trong đó tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách sau:

- Xử lý lợn mắc bệnh:

+ Đối với hộ/trại (quy mô nhỏ lẻ) tiêu hủy toàn bộ đàn lợn mắc bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

+ Đối với các hộ/trại khác trong cùng địa phương cấp thôn có dịch bệnh, tiêu hủy toàn đàn có lợn biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hoặc chết không rõ nguyên nhân, không cần thiết phải lấy mẫu xét nghiệm xác định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

+ Đối với trang trại có quy lớn, nhiều ô chuồng, dãy chuồng: xử lý tiêu hủy toàn bộ số lợn trong ô chuồng có lợn bệnh; tiếp tục theo dõi, giám sát các ô chuồng khác, nếu lợn có triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, thực hiện ngay việc tiêu hủy không cần thiết lấy mẫu xét nghiệm; các ô chuồng không lợn bệnh, thể tiếp tục nuôi hoặc giết mổ tiêu thụ tại chỗ.

- Thành lập chốt kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn và thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng cho phương tiện đi từ vùng dịch, vùng bị uy hiếp ra bên ngoài.

- Tạm dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra khỏi vùng dịch trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi con lợn cuối cùng mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được tiêu hủy trên địa bàn. Cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã tham gia chương trình giám sát, lấy mẫu âm tính với các bệnh (bao gồm cả bệnh Dịch tả lợn Châu Phi), lợn không có triệu chứng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong vòng 30 ngày trước thời điểm vận chuyển,


được phép vận chuyển ra khỏi vùng có dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh.

- Đối với xã có dịch: cho phép giết mổ lợn từ những đàn lợn có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong vùng dịch. Thịt và sản phẩm từ thịt lợn chỉ được phép tiêu thụ trong vùng dịch. Việc giết mổ phải được thực hiện tại các cơ sở giết mổ đã được cấp phép, đảm bảo vệ sinh thú y, có nhân viên thực hiện kiểm soát giết mổ.

- Tổ chức kiểm soát việc giết mổ lợn, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm thịt lợn trong phạm vi vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm tại cơ sở giết mổ, điểm giết mổ lợn dưới sự giám sát của cán bộ thú y và chính quyền địa phương.

- Công bố hết dịch theo quy định của Luật Thú y, sau 30 ngày kể từ khi con bệnh cuối cùng không có con vật nào mắc bệnh, đồng thời đã thực hiện biện pháp xử lý ổ dịch đảm bảo không còn mầm bệnh để phát sinh ổ dịch mới hoặc lây lan sang nơi khác.

- Hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn, sản phẩm lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019; Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chỉ tiết mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP; Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ thiệt hại và hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Tổ chức, triển khai công tác khử trùng tiêu độc, lấy mẫu, khuyến nông:

+ Đối với xã Cẩm Long (vùng dịch): Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo; theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn có triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết, không lấy mẫu của lợn khỏe mạnh.

+ Đối với các xã, thị trấn bị dịch uy hiếp: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2- 3 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn có triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết, không lấy mẫu của lợn khỏe mạnh.

+ Đối với các xã vùng đệm: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 1 tháng kể từ khi có ổ dịch; đồng thời thực hiện việc theo dõi lâm sàng theo và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn có triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết, không lấy mẫu của lợn khỏe mạnh.


- Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Yêu cầu UBND, lực lượng thú y các xã, thị trấn các tổ chức, nhân liên quan kiểm tra, giám sát chủ vật nuôi, chủ sở chăn nuôi thực hiện cách ly động vật ốm, mắc bệnh để theo dõi; thống kê số lượng từng loại lợn đối với từng hộ chăn nuôi đối với các xã, thị trấn.

- Nghiêm cấm, xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi dấu dịch, bán chạy, vứt xác lợn chết, lợn bệnh ra môi trường làm dịch bệnh phát tán.

- Bố trí kinh phí mua hóa chất, vôi bột khử trùng tiêu độc, vật tư chống dịch, hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy và các chi phí khác phục vụ cho công tác chống dịch bệnh theo quy định.

Điều 2. Giao nhiệm vụ

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện tập trung đôn đốc, chỉ đạo UBND xã Cẩm Long và các xã, thị trấn nằm trong vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Trạm Thú y tập trung cán bộ, phương tiện, vật tư, hóa chất hỗ trợ địa bàn có dịch, nhanh chóng bao vây, dập tắt ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và thực hiện phương án chống dịch. Kịp thời ngăn chặn dịch bệnh không để lây lan ra diện rộng, theo dõi và tổng hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh hàng ngày báo cáo về UBND huyện, Chi cục Thú y.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Thú y có trách nhiệm chỉ đạo xã Cẩm Long và các xã, thị trấn trong vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm thực hiện nghiêm Luật Thú y và áp dụng các biện pháp theo quy định về phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Tham mưu cho UBND huyện các biện pháp thực hiện vệ sinh môi trường, ứng phó, xử lý sự cố môi trường theo quy định. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp PTNT, Trạm Thú y thực hiện tiêu hủy lợn đúng quy định và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Công an huyện, Quản lý thị trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí kịp thời đủ kinh phí để chống dịch và hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có lợn phải xử lý theo quy định.

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt đối với Cẩm Long, trong vùng bị dịch uy hiếp vùng đệm thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp chống dịch phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo, hướng


dẫn, bố trí kinh phí thực hiện các biện pháp đồng bộ, quyết liệt chống dịch trên địa bàn có hiệu quả.

- Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện được phân công dịch, xã, thị trấn trong vùng bị dịch uy hiếp, trong vùng đệm xuống sở phối hợp với tổ công tác của huyện đôn đốc, chỉ đạo chống dịch trên địa bàn có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND UBND huyện, Thành viện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm huyện; Trưởng phòng: Nông nghiệp PTNT; Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng; Tài nguyên Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND Cẩm Long; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nằm trong vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm các tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh - Nguyễn Đức Quyền;

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Thường trực Huyện ủy; HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các, phòng, ban, nghành, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT,NN.

CHỦ TỊCH

Phạm Viết Hoài

Dịch tả lợn Châu Phi

Đăng lúc: 27/06/2019 00:00:00 (GMT+7)

dịch tả lợn Châu Phi ở Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM THỦY

Số: 1016 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Thủy, ngày 26 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH


Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Xã Cẩm Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM THỦY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Thú y, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Công văn số 1960/BNN-TY ngày 20/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát


triển Nông thôn về viêc


chỉ đao


tâp


trung triển khai quyết liêt


, đồng bô ̣các biên


pháp phòng, chống bêṇ h Dic̣ h tảlơn


Châu Phi;


Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 21/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 24/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ thiệt hại và hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về quy định mức hỗ trợ thiệt hại và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ kết quả xét nghiệm tại Phiếu trả lời kết quả số 3909/CĐXN-CĐ, ngày 25/6/2019 của Chi cục Thú y vùng 3;

Căn cứ Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Long về diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn lợn;

Xét Tờ trình số 29/TTr-TY ngày 26/6/2019 của Trưởng trạm Thú y huyện Cẩm Thủy,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Cẩm Long huyện Cẩm Thủy như sau:

1. Vùng dịch: Cẩm Long đối với loài lợn kể từ ngày 26/6/2019.

2. Vùng bị dịch uy hiếp là xã tiếp giáp với xã Cẩm Long gồm: Cẩm Phú.

3. Vùng đệm gồm 02 xã: Cẩm Tân Phúc Do.

4. Các biện pháp phòng chống dịch: Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp dập dịch theo quy định theo Công văn số 1960/BNN-TY ngày 20/3/2019; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 21/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 24/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để nhanh chống khống chê, dập tắt dịch, không để lây lan ra diện rộng, giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi. Trong đó tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách sau:

- Xử lý lợn mắc bệnh:

+ Đối với hộ/trại (quy mô nhỏ lẻ) tiêu hủy toàn bộ đàn lợn mắc bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

+ Đối với các hộ/trại khác trong cùng địa phương cấp thôn có dịch bệnh, tiêu hủy toàn đàn có lợn biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hoặc chết không rõ nguyên nhân, không cần thiết phải lấy mẫu xét nghiệm xác định vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

+ Đối với trang trại có quy lớn, nhiều ô chuồng, dãy chuồng: xử lý tiêu hủy toàn bộ số lợn trong ô chuồng có lợn bệnh; tiếp tục theo dõi, giám sát các ô chuồng khác, nếu lợn có triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, thực hiện ngay việc tiêu hủy không cần thiết lấy mẫu xét nghiệm; các ô chuồng không lợn bệnh, thể tiếp tục nuôi hoặc giết mổ tiêu thụ tại chỗ.

- Thành lập chốt kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn và thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng cho phương tiện đi từ vùng dịch, vùng bị uy hiếp ra bên ngoài.

- Tạm dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra khỏi vùng dịch trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi con lợn cuối cùng mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được tiêu hủy trên địa bàn. Cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã tham gia chương trình giám sát, lấy mẫu âm tính với các bệnh (bao gồm cả bệnh Dịch tả lợn Châu Phi), lợn không có triệu chứng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong vòng 30 ngày trước thời điểm vận chuyển,


được phép vận chuyển ra khỏi vùng có dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh.

- Đối với xã có dịch: cho phép giết mổ lợn từ những đàn lợn có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong vùng dịch. Thịt và sản phẩm từ thịt lợn chỉ được phép tiêu thụ trong vùng dịch. Việc giết mổ phải được thực hiện tại các cơ sở giết mổ đã được cấp phép, đảm bảo vệ sinh thú y, có nhân viên thực hiện kiểm soát giết mổ.

- Tổ chức kiểm soát việc giết mổ lợn, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm thịt lợn trong phạm vi vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm tại cơ sở giết mổ, điểm giết mổ lợn dưới sự giám sát của cán bộ thú y và chính quyền địa phương.

- Công bố hết dịch theo quy định của Luật Thú y, sau 30 ngày kể từ khi con bệnh cuối cùng không có con vật nào mắc bệnh, đồng thời đã thực hiện biện pháp xử lý ổ dịch đảm bảo không còn mầm bệnh để phát sinh ổ dịch mới hoặc lây lan sang nơi khác.

- Hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn, sản phẩm lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019; Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chỉ tiết mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP; Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ thiệt hại và hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh ở lợn do mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Tổ chức, triển khai công tác khử trùng tiêu độc, lấy mẫu, khuyến nông:

+ Đối với xã Cẩm Long (vùng dịch): Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo; theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn có triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết, không lấy mẫu của lợn khỏe mạnh.

+ Đối với các xã, thị trấn bị dịch uy hiếp: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2- 3 tuần tiếp theo; đồng thời theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn có triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết, không lấy mẫu của lợn khỏe mạnh.

+ Đối với các xã vùng đệm: Thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc với tần suất 01 lần/tuần liên tục trong vòng 1 tháng kể từ khi có ổ dịch; đồng thời thực hiện việc theo dõi lâm sàng theo và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn có triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết, không lấy mẫu của lợn khỏe mạnh.


- Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Yêu cầu UBND, lực lượng thú y các xã, thị trấn các tổ chức, nhân liên quan kiểm tra, giám sát chủ vật nuôi, chủ sở chăn nuôi thực hiện cách ly động vật ốm, mắc bệnh để theo dõi; thống kê số lượng từng loại lợn đối với từng hộ chăn nuôi đối với các xã, thị trấn.

- Nghiêm cấm, xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi dấu dịch, bán chạy, vứt xác lợn chết, lợn bệnh ra môi trường làm dịch bệnh phát tán.

- Bố trí kinh phí mua hóa chất, vôi bột khử trùng tiêu độc, vật tư chống dịch, hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy và các chi phí khác phục vụ cho công tác chống dịch bệnh theo quy định.

Điều 2. Giao nhiệm vụ

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện tập trung đôn đốc, chỉ đạo UBND xã Cẩm Long và các xã, thị trấn nằm trong vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Trạm Thú y tập trung cán bộ, phương tiện, vật tư, hóa chất hỗ trợ địa bàn có dịch, nhanh chóng bao vây, dập tắt ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và thực hiện phương án chống dịch. Kịp thời ngăn chặn dịch bệnh không để lây lan ra diện rộng, theo dõi và tổng hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh hàng ngày báo cáo về UBND huyện, Chi cục Thú y.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Thú y có trách nhiệm chỉ đạo xã Cẩm Long và các xã, thị trấn trong vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm thực hiện nghiêm Luật Thú y và áp dụng các biện pháp theo quy định về phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Tham mưu cho UBND huyện các biện pháp thực hiện vệ sinh môi trường, ứng phó, xử lý sự cố môi trường theo quy định. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp PTNT, Trạm Thú y thực hiện tiêu hủy lợn đúng quy định và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Công an huyện, Quản lý thị trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí kịp thời đủ kinh phí để chống dịch và hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có lợn phải xử lý theo quy định.

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt đối với Cẩm Long, trong vùng bị dịch uy hiếp vùng đệm thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp chống dịch phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo, hướng


dẫn, bố trí kinh phí thực hiện các biện pháp đồng bộ, quyết liệt chống dịch trên địa bàn có hiệu quả.

- Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện được phân công dịch, xã, thị trấn trong vùng bị dịch uy hiếp, trong vùng đệm xuống sở phối hợp với tổ công tác của huyện đôn đốc, chỉ đạo chống dịch trên địa bàn có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND UBND huyện, Thành viện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm huyện; Trưởng phòng: Nông nghiệp PTNT; Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng; Tài nguyên Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND Cẩm Long; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nằm trong vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm các tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh - Nguyễn Đức Quyền;

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Thường trực Huyện ủy; HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các, phòng, ban, nghành, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT,NN.

CHỦ TỊCH

Phạm Viết Hoài